Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

DANE URZĘDU

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie
tel.: 13 43 530 12, 13 43 392 60, 13 43 097 75
fax: 13 43 097 99
e -mail: gmina@miejscepiastowe.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU

poniedziałek 7:30-17.00
wtorek-czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program Rodzina 500 + - Dla Mieszkańca - Gmina Miejsce Piastowe.

 

Pobierz PDF

Program Rodzina 500 +

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym realizuje Program RODZINA 500 +.

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można odebrać w siedzibie GOPS lub pobrać go ze strony internetowej.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać go drogą elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, która złoży wniosek niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego w wysokości:

 • 800 zł netto na osobę w rodzinie;
 • 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia będące na utrzymaniu rodziców, wlicza się do składu rodziny, a co za tym idzie uwzględni się je ustalając dochód na osobę w rodzinie.

Dochód rodziny będzie brany pod uwagę tylko i wyłącznie w przypadku rodziny ubiegającej się o świadczenie na pierwsze bądź jedyne dziecko.

Na obecny okres zasiłkowy (1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku) rokiem bazowym, z którego zostaną uwzględnione dochody jest rok 2014. W kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018 rokiem bazowym będzie rok 2016.

Przy ustalaniu dochodu rodziny uwzględnione zostaną wszystkie zmiany mające wpływ na sytuację materialną rodziny (dochody uzyskane oraz dochody utracone w roku bazowym oraz po roku bazowym).

Utrata dochodu związana jest z poniższymi sytuacjami:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego.

Uzyskanie dochodu następuje w przypadku:

 • zakończenia urlopu wychowawczego,
 • uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskania stypendium doktoranckiego.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organ właściwy wypłacający świadczenie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Dotyczy wyłącznie rodzin ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko.

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny), w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) oświadczenia członów rodziny, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego zawierające informacje o:

 • wysokości dochodu,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu m. in.: alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, stypendia, kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński wypłacany z KRUS.

d) w przypadku utraty lub uzyskania dochodu: dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest zobowiązana dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację rodziny mającą wpływ na przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. Dotyczy to m. in. dokumentów takich jak:

 1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 2. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 3. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 4. inne dokumenty bądź oświadczenia, wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.
ukryj pauza play
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.